Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /slike/Logo u vektorima 732x488, final.jpg

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 61/2017, 70/19 i 98/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 112-02/20-01/397, URBROJ: 514-U-03-01-02/2-20-02 od 12. listopada 2020. i suglasnost Ministarstva financija, KLASA: 100-01/20-01/65, URBROJ: 513-05-01-20-2 od 05. studenoga 2020., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme.

Tekst Oglasa kao i Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te prijamni obrazac, nalaze se u dokumentima u privitku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske «.