Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/2017) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i Urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj 43/18 i 52/18), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Tekst Javnog natječaja kao i Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja i pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje nalaze se u dokumentima u privitku.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Javnog natječaja u "Narodnim novinama".

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, s naznakom »Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske «.