Hrvatsko iseljeništvo u Švicarskoj

  • Slika
  • Slika
  • Slika
Brojčano stanje Hrvata u Švicarskoj i njihovo doseljavanje

Hrvati se u Švicarsku u znatnijem broju počinju doseljavati sredinom šezdesetih godina 20 st., a većina ih je došla na rad u ovu zemlju krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina (ekonomski razlozi) i za vrijeme i nakon Domovinskog rata tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća
Krajem šezdesetih godina u Švicarskoj se zapošljava veći broj Hrvata, pretežito tehnička inteligencija i liječnici, koji su tada bili traženi, napose u industrijski razvijenim kantonima Zürich, Basel i Argau.
Posljednjih petnaestak godina pretežito dolaze Hrvati niže naobrazbe, skupno ili pojedinačno, a ponajviše iz BiH, naročito iz Bosanske Posavine i Hercegovine, uglavnom naseljavajući veća industrijska naselja i gradove diljem Švicarske.
Sukladno posljednjim službenim podacima švicarskog Saveznog ureda za statistiku u Švicarskoj Konfederaciji živi 31 678 hrvatskih državljana, no s obzirom na to da se navedeni broj odnosi na osobe isključivo hrvatskog državljanstva, a na osnovi procjene Hrvatske katoličke misije, Veleposlanstva RH u Bernu i same hrvatske iseljeničke zajednice smatra se kako Hrvata u Švicarskoj ima oko 80.000.
Službeno broj Hrvata u Švicarskoj konfederaciji opada (2013. zabilježen je pad od 1037 osoba) što je većinom posljedica njihove naturalizacije, odnosno stjecanja švicarskog državljanstva čime automatski izlaze iz statistike. To je rezultat toga što je posljednjih godina useljavanje Hrvata bilo iznimno ograničeno zbog restriktivne useljeničke politike prema kojoj su se državljani zemalja izvan EU mogli zapošljavati u Švicarskoj samo iznimno, dok su već useljeni Hrvati zbog duljine boravka mahom stjecali pravo i na švicarsko državljanstvo. Tako je 2011. godine 1273 Hrvata bilo primljeno u švicarsko državljanstvo, 2012. 1201, a 2013. njih 1126.
Iako Hrvata ima u svim švicarskim kantonima, kao mjesta najbrojnije koncentracije Hrvata izdvajaju se Zurich, Aargau, St. Gallen, Bern, Ticino (Tessin), Luzern, Solothurn, Basel, Schaffhausen i Wallis.
 
Status Hrvata u Švicarskoj


Integracija stranaca u društvo jedno je od prioriteta Vlade Švicarske Konfederacije. Hrvati u Švicarskoj uživaju jednaka prava poput ostalih stranaca koji borave i rade u Švicarskoj. Novi Zakon o strancima izglasan je 2005. g., a potvrđen je referendumom 2006. g. te je na snagu stupio 1. siječnja 2008. g.

Glavne promjene koje donosi Zakon su:
  • Ukida se dosadašnja praksa izdavanja 3 kruga vize (A,B,C) prema kojoj su stranci, ukoliko nije bilo nikakvih prijava, nakon 5 godina automatski dobivali C vizu. Time građani zemalja EU, prema bilateralnim ugovorima između Švicarske i EU, uživaju sva prava slobode kretanja ljudi. Građanima iz ostalih zemalja ukida se automatski C viza nakon 5 godina
  • Kao uvjet za dobivanje vize uvodi se i ekonomska klauzula. Time vlast, ukoliko procjeni da je imovinska situacija stranaca ispod „zadovoljavajuće razine“ (zakon ne navodi točan iznos vrijednosti imovine) ima pravo odbiti izdavanje vize. Ovu odluku donosi kantonalna vlast
  • Pomiče se dobna granica za djecu koja su, sukladno roditelju, do sada automatski dobivali vizu, s 18 na 12 godina 

Hrvatske udruge i katoličke misije

Hrvati se u Švicarskoj uglavnom okupljaju u kulturnim i sportskim udruženjima, kojih ima više od 50, a međusobno nisu povezani krovnom organizacijom. Hrvati u Švicarskoj su u doba uspostave Republike Hrvatske i Domovinskog rata iskazivali veliko oduševljenje te su kroz brojne udruge i samostalno svekoliko pomagali RH, osobito slanjem humanitarne pomoći.
U Švicarskoj Konfederaciji djeluju brojna kulturno-umjetnička društva, športska društva i druge udruge Hrvata koji žive na području Švicarske Konfederacije njih oko 50.
Posebno treba još istaknuti Hrvatsku socijalnu službu na hrvatskom jeziku koja je ustrojena od strane Katoličke crkve Kantona Aargau s ciljem pomoći Hrvatima u Švicarskoj glede informiranja o švicarskim propisima i ostvarivanja njihovih ekonomskih, socijalnih i obiteljskih prava u Švicarskoj Konfederaciji. Voditeljica je gospođa Valentina Matolić.
Kulturne i vjerske organizacije/ ustanove/ zajednice
U Švicarskoj djeluje 13 hrvatskih katoličkih misija.
Počeci vjerskog dužobrižništva nad Hrvatima u Švicarskoj datiraju još iz 1951. godine, kada je politički prognanik fra Lucijan Kordić povremeno misionario među Hrvatima u Švicarskoj, a 1961. imenovan je i službeno iz Rima misionarom za hrvatske vjernike. Prva Hrvatska katolička misija (HKM) osnovana je 1967. u Zürichu, a sjedišta HKM su u Aarauu, Baaru, Baselu, Bernu, Frauenfeldu, Lausanne, Luzernu, Solothurnu, St. Gallenu, Ticinu i Trimmisu, Njihovim aktivnostima i zemljopisnim rasporedom, skrbeći za vjerske potrebe hrvatskih iseljenika, ali i za očuvanje opstojnosti njihova hrvatskog identiteta i kulture, pokriven je teritorij cijele Švicarske. Pri misijama djeluju i  Hrvatske zajednice žena, koje su uglavnom bave humanitarnim radom. Misije se oduvijek bave i karitativnom djelatnošću, napose pružajući pomoć Hrvatima koji stižu u Švicarsku, ali i siromašnima i socijalno ugroženima u RH i BiH. Pamti se i osobit angažman HKM u ŠK i njihovih članova vjernika koji su nesebično pomagali Hrvatsku i njezine građane tijekom najvećih iskušenja obrane u Domovinskom ratu. Mnoge misije imaju i svoje knjižnice, a javno komuniciraju i putem glasila „Movis“, koji izlazi četiri puta godišnje i šalje se na ko15.000 adresa.
Do uspostave RH okupljanje u misijama imalo je posebnu važnost, pridonoseći očuvanju samobitnosti Hrvata i njihova identiteta kroz vjerske, društvene i kulturne manifestacije. Usporedno s promjenom povijesnih i političkih uvjeta postupno se promijenilo i značenje HKM u Švicarskoj, pa i odnos pojedinih segmenata hrvatskog iseljeništva. Oko misija se i dalje okuplja tradicionalnije orijentirani dio iseljeništva, dok više integrirani ili već asimilirani Hrvati nerijetko drže ovaj način okupljanja prevladanim, kritizirajući okupljanja Hrvata s Hrvatima kao svojevrsno zatvaranje u geto. Utemeljenje „Hrvatske kuće“ u gradu Oltenu, koji je prometno-zemljopisno povoljno smješten između Züricha i Berna, gdje je i najveća koncentracija Hrvata u Švicarskoj, kao i već pokrenute javno-promotivne aktivnosti mogu unaprijediti komuniciranje među Hrvatima, kao i hrvatsko-švicarske kontakte i odnose.
Veleposlanstvo Republike Hrvatkse u Švicarskoj održava kontinuirane i uzajamno djelotvorne kontakte s HKM u Švicarskoj, posebice sa sadašnjim voditeljem misija fra Šimunom Šitom Ćorićem.

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

U Švicarskoj Konfederaciji hrvatska nastava je u potpunoj nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nastavu za oko 1100 učenika održava 18 učitelja na 77 nastavnih mjesta. Interes učenika i roditelja za pohađanjem nastave je u konstantnom padu. Na hrvatskom se jeziku naravno odvijaju i satovi vjeronauka u Hrvatskim katoličkim misijama. U Švicarskoj djeluju katedre za slavistiku sveučilišta u Baselu, Bernu, Freiburgu i Zürichu, koje su izvan nadležnosti MZO RH. Što se pak obrazovne strukture tiče, nakon što se u prvoj generaciji u pravilu radi o doseljavanju nisko- kvalificirane radne snage, među Hrvatima druge generacije nalazimo veći broj više i visoko obrazovanih Hrvata. Također, među novopridošlim Hrvatima proteklih godina
 
Izdavaštvo i mediji

Hrvati.ch (www.hrvati.ch) – čiji je urednik Ivan Ivić
Moja-domovina.net ( www.moja-domovina.net )
Časopis Movis koji izdaje Hrvatska katolička misija, a koji se može pronaći i na internetu (www.movis.ch).
Dvojezični časopis Libra kao glasilo Hrvatskog kulturnog kluba (www.hkk-libra.com)
Društvene obavijesti  - glasilo Hrvatske kulturne zajednice (www.hkz-kkv.ch)