Naputak o načinu provedbe postupka jednostavne nabave