Program za hrvatsku nacionalnu manjinu

Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država 

Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) i Pravilima o financiranju programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine (KLASA: 011-02/19-03/01, URBROJ: 537-02/1-19-01, od 28. veljače 2019. godine), svake godine objavljuje se Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore.
 
Kroz stalnu financijsku potporu programima i projektima udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine, cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države. 
 
Hrvatska nacionalna manjina živi u 12 europskih država: u Republici Austriji, Republici Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Kosovo, Mađarskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj Republici, Republici Sloveniji te u Republici Srbiji.
 
Financijska potpora Javnog natječaja predviđena je za programe i projekte hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jačanju manjinskih prava (očuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i sl.); programe i projekte hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija; te ostale programe i projekte koji zadovoljavaju i unapređuju opće javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu.

Kontakt: 
Služba za projekte i programe hrvatske nacionalne manjine
Marija Mesnjak, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 653
E-mail: manjina-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Adresa: Pantovčak 258, 10000 Zagreb