Općenito o djelokrugu rada i ustroju Središnjeg državnog ureda

Slika /slike/logo_SDUHRH_hor_HR_JPEG.jpg
DJELOKRUG RADA 

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske.

Potkraj 2011. godine, usvojen je Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Sredinom 2012. godine, osnovan je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Time su stvorene temeljne pravne i institucionalne pretpostavke za izgradnju sustavne i učinkovite suradnje s pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan granica Republike Hrvatske:
 
 • bosanskohercegovačkim Hrvatima
 • hrvatskom nacionalnom manjinom u 12 europskih država 
 • hrvatskim iseljeništvom

Strateški cilj Republike Hrvatske je očuvanje, jačanje i razvoj hrvatskog zajedništva te gospodarski i opći napredak, kako Hrvata u domovini, tako i Hrvata koji žive u drugim državama. Zato će se osobito raditi na zaštiti prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i jačanju hrvatskih zajednica, uvažavajući pri tome sve njihove posebnosti i različite potrebe.
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.
 
Djelokrug rada Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je definiran člankom 13. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i podrazumijeva:
 
 • koordinaciju i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
 • brigu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske
 • brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske
 • uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
 • jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske  strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 • suradnju s drugim nadležnim ministarstvima u obavljanju poslova koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj
 • predlaganje politike poticanja i pomoći povratka i useljavanja
 • provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika
 • pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima
 • pružanje gospodarske potpore povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo
 • pružanje gospodarske potpore i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi
 • provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe
 • vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske
 • planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske 
 • druge poslove propisane posebnim zakonom
  
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske


USTROJ SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA

Unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske utvrđeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske NN 87/23, temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu te Sistematizacija radnih mjesta, a izrađen je i Grafički prikaz organizacijske strukture.
 

KABINET

U Kabinetu državnog tajnika obavljaju se stručni i administrativni poslovi za državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika, poslovi praćenja rada i komuniciranja s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima i nositeljima suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Kabinet koordinira izradu pravnih dokumenata za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske; koordinira provedbu programa i projekata u nadležnim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda; objedinjava podatke o stanju Hrvata u pojedinim državama i koordinira pripremu stajališta Republike Hrvatske u odnosu na položaj Hrvata izvan Republike Hrvatske; koordinira izradu analiza provedbe ciljeva zacrtanih u Strategiji i Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, priprema i koordinira nastupe državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika u medijima, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, poslove odnosa s javnošću, te ceremonijalne aktivnosti od posebnog značenja za Središnji državni ured; obavlja i druge stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa rada i aktivnosti državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika, poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

URED DOBRODOŠLICE

Ured dobrodošlice je samostalni odjel koji obavlja poslove prijma, informiranja i upućivanja Hrvata izvan Republike Hrvatske u cjelokupan državni sustav Republike Hrvatske, obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga Ureda dobrodošlice pri rješavanju statusnih pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske, koordinira i surađuje s istim poslovima u uredima državne uprave na županijskoj razini, sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu potiče ubrzavanje procedura primitka u hrvatsko državljanstvo Hrvata izvan Republike Hrvatske; rješava zahtjeve za stjecanje Statusa Hrvata bez hrvatskog državljanstva; priprema i obavlja poslove oko izdavanja »Hrvatske kartice« (Croatia Card); surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim institucijama, te s njima koordinira; koordinira sa ostalim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda radi dodatnih informacija i rješavanja problematike Hrvata izvan Republike Hrvatske; sastavlja Programe dobrodošlice i prihvata za Hrvate iz iseljeništva; priprema prijedloge i druge strateške materijale za uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te komunikacijsku strategiju; informira javnost i provodi promidžbeno-informativne aktivnosti u vezi s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, putem internetske stranice i informativnih publikacija Središnjeg državnog ureda; surađuje s tijelima državne uprave i institucijama u vođenju komunikacijskih kampanja; obavlja poslove informiranja Središnjeg državnog ureda, te priprema preglede, najave i aktualna zbivanja; priprema, izrađuje i provodi programe boravka u Republici Hrvatskoj predstavnika izaslanstava Hrvata izvan Republike Hrvatske; zaprimljenih putem diplomatsko-konzularnih predstavništava; priprema odgovore na prigovore; predlaže donošenje provedbenih propisa za ostvarivanje prava u području školskoga i visokoškolskog obrazovanja, informiranja, stipendiranja, natječaja, zdravstvenog osiguranja, zapošljavanja i drugih odnosnih područja značajnih za Hrvate izvan Republike Hrvatske; predlaže i dogovara ubrzani postupak stjecanja privremenog boravka, radnih i poslovnih dozvola i drugih pogodnosti sukladno posebnim zakonima za Hrvate bez hrvatskog državljanstva i bez Statusa temeljem Zakona dogovara pogodnosti i pruža informacije o pravima iz zdravstvenoga, mirovinskoga i invalidskog osiguranja, o poreznim olakšicama za hrvatske povratnike/useljenike, o carinskim povlasticama prilikom povratka i useljenja, o priznavanju inozemnih srednjoškolskih i visokoškolskih svjedodžbi i diploma, te o postupku stjecanja prava vlasništva nad nekretninama u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove mentora-savjetnika u praćenju povratnika/useljenika vezano uz statusna pitanja; prikuplja podatke i vodi propisane evidencije o rješavanju statusnih pitanja; izrađuje potrebne analize i izvješća, na prijedlog državnog tajnika priprema i provodi i druge protokolarne aktivnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SEKTOR ZA PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na skrb za očuvanje identiteta svih generacija Hrvata izvan Republike Hrvatske; surađuje s institucijama Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.) i daje im potporu u svrhu promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije čime potiče kulturnu, obrazovnu, znanstvenu, gospodarsku i sportsku suradnju; izrađuje prijedloge propisa i stručne podloge iz svog djelokruga; predlaže, provodi i koordinira aktivnosti s ostalim nositeljima suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u skladu s politikom Vlade Republike Hrvatske u području gospodarstva; organizira, provodi i nadzire sve vrste natječaja iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, sporta, zdravstva i gospodarstva za Hrvate izvan Republike Hrvatske; provodi i prati posebne programe za Hrvate u Bosni i Hercegovini, za hrvatsku manjinu i za hrvatsko iseljeništvo/dijasporu iz područja gospodarstva; usklađuje i koordinira gospodarske aktivnosti Hrvata izvan Republike Hrvatske u Republiku Hrvatsku i projekte gospodarske suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske; priprema potrebne informacije i izvješća/analizu iz svog područja za potrebe Središnjeg državnog ureda; obavlja poslove mentora-savjetnika u praćenju povratnika/useljenika u području gospodarstva; koordinira odgovore po prigovorima; prikuplja podatke i vodi evidencije o prijavama na javne natječaje/pozive iz djelokruga Sektora, evidencije o financijskim izvješćima o realizaciji programa i projekata odobrenih na javnim natječajima/pozivima iz djelokruga Sektora te evidencije o nadzoru odobrenih programa i projekata iz djelokruga Sektora; sudjeluje u izradi planova i izvješća, kao i posebnih pregleda, promemorija i analiza za potrebe Središnjeg državnog ureda, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Sektoru za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske ustrojavaju se:

 • Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
 • Služba za gospodarsku suradnju

SEKTOR ZA PRAVNI POLOŽAJ, KULTURU I OBRAZOVANJE  HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske skrbi o očuvanju nacionalnog identiteta svih generacija Hrvata u inozemstvu; brine o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, o hrvatskoj autohtonoj manjini u europskim državama i o hrvatskom iseljeništvu; prati provedbu i poštivanje prihvaćenih standarda zaštite Hrvata u državama u kojima žive; podupire etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest, te pravo na osobitost vlastitoga kulturnog života i nacionalnih tradicija; prati promjene u migracijskoj politici i zakonodavstvu država nastanjenja; predlaže i sudjeluje u izradi i primjeni bilateralnih ugovora o zaštiti njihovih prava; održava stalnu suradnju s predstavnicima Hrvata u inozemstvu; surađuje i koordinira s nadležnim ministarstvima i drugim institucijama u zaštiti pravnog položaja Hrvata izvan Republike Hrvatske; prati i organizira programe iz područja kulture, obrazovanja, znanosti i sporta namijenjene pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH; koordinira u pripremi stajališta Republike Hrvatske u odnosu na položaj Hrvata izvan Republike Hrvatske; surađuje s odgovarajućim institucijama u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama, te koordinira potrebne aktivnosti oko stanja Hrvata izvan Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi prijedloga propisa iz svog djelokruga; surađuje s posebnim savjetnicima za praćenje problematike i aktivnosti prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske, izrađuje analize i izvješća iz djelokruga Sektora te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Sektoru za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske ustrojavaju se:

 • Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini
 • Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatske manjine
 • Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva

GLAVNO TAJNIŠTVO

Glavno tajništvo obavlja pravne, poslove upravljanja ljudskim resursima, financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske, te opće, pomoćne i tehničke poslove za potrebe Središnjeg državnog ureda; koordinira procesom izrade strateškog plana Središnjeg državnog ureda te brine o usklađenosti prijedloga financijskog plana sa strateškim ciljevima; koordinira poslove izrade godišnjeg plana, te sastavljanja izvještaja o radu Središnjeg državnog ureda i drugih izvještaja na zahtjev državnog tajnika; koordinira provedbu politika i odluka po pitanjima iz djelokruga pojedinih ustrojstvenih jedinica Središnjeg državnog ureda; provodi postupak prijema u državnu službu; provodi postupke planiranja izobrazbe, stručnog usavršavanja te osposobljavanja državnih službenika i namještenika u Središnjem državnom redu; priprema rješenja i ugovore o svim radno-pravnim pitanjima državnih službenika, namještenika; provodi postupak ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, izrađuje prijedloge pravilnika, uputa i drugih podzakonskih akata iz svog djelokruga; priprema planove i obavlja postupak nabave roba, radova i usluga za potrebe Središnjeg državnog ureda, sukladno utvrđenim postupcima nabave na temelju Zakona o javnoj nabavi, prati i usklađuje realizaciju istog sukladno pozicijama proračuna; vodi evidenciju postupaka nabave; radi na poslovima planiranja i izvršavanja proračuna; prati izvršenje financijskog plana i daje prijedloge za rebalans proračuna; koordinira uspostavljanje, provođenje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i kontrola na svim razinama i u svim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda; obavlja devizno poslovanje; brine o pravilnom i racionalnom korištenju materijalno-financijskih sredstava i imovine; obavlja poslove uredskog poslovanja; priprema i obavlja poslove tekućeg održavanja, pomoćne i tehničke poslove; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Središnjeg državnog ureda, voznom parku, uporabi i održavanju automobila; organizira različite vrste prijevoza za potrebe Središnjeg državnog ureda te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

 • Služba za ljudske resurse i opće poslove
 • Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove

KONTAKTI

Centrala
Tel: +385 1 6444 680
Fax:+385 1 6444 688
e-mail: pisarnica@hrvatiizvanrh.hr

Kabinet državnog tajnika

Državni tajnik, Zvonko Milas
Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr

Zamjenik državnog tajnika, Dario Magdić
Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr

Tajnica Kabineta državnog tajnika
Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr

Savjetnica s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini
Žana Ćorić

Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: zcoric@hrvatiizvanrh.hr

Savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu
dr. sc. Milan Bošnjak

Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: mbosnjak@hrvatiizvanrh.hr

Savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva/dijaspore
Croatiana Gregurić

Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: cgreguric@hrvatiizvanrh.hr

Glasnogovornica
Marija Pušić
Tel.: +385 1 6444 672
e-mail: press@hrvatiizvanrh.hr

Administrativna tajnica državnog tajnika, Marijana Lemo
Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr 

Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Dražena Arar, načelnica
Tel.: +385 1 6444 686
e-mail: darar@hrvatiizvanrh.hr

Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Dina Rukavina, voditeljica
Tel.: +385 1 6444 669
e-mail: drukavina@hrvatiizvanrh.hr

Služba za gospodarsku suradnju
Alen Matanić, voditelj
Tel.: +385 1 6444 665
e-mail: amatanic@hrvatiizvanrh.hr

Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske
Dubravka Severinski, načelnica

Tel.: +385 1 6444 685
e-mail: dseverinski@hrvatiizvanrh.hr

Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini
Ivan Zeba, voditelj
Tel.: +385 1 6444 671
e-mail: izeba@hrvatiizvanrh.hr

Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatske manjine
Mirjana Vatavuk, voditeljica
Tel.: +385 1 6444 674
e-mail: mvatavuk@hrvatiizvanrh.hr

Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva
Ana Marija Frković, voditeljica
Tel.:+385 1 6444 696
e-mail: amfrkovic@hrvatiizvanrh.hr

Ured dobrodošlice
Ivanka Kunštić, voditeljica
Tel.: +385 1 6444 661
e-mail: ured-dobrodoslice@hrvatiizvanrh.hr
Adresa: Palmotićeva ulica 24

Glavno tajništvo
Kristina Dujaković, glavna tajnica

Tel.: +385 1 6444 680
e-mail: tajnistvo@hrvatiizvanrh.hr

Služba za ljudske resurse i opće poslove
Erna Ćumurija Domjančić, voditeljica
Tel.: +385 1 6444 694
e-mail: ecumurija@hrvatiizvanrh.hr

Služba za financijsko-materijalne poslove i informatičke poslove
Anita Štefančić, voditeljica
Tel.: +385 1 6444 689
e-mail: astefancic@hrvatiizvanrh.hr