Općenito o djelokrugu rada i ustroju Središnjeg državnog ureda

Slika /slike/logo_SDUHRH_hor_HR_JPEG.jpg
DJELOKRUG RADA 

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske.

Potkraj 2011. godine, usvojen je Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Sredinom 2012. godine, osnovan je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Time su stvorene temeljne pravne i institucionalne pretpostavke za izgradnju sustavne i učinkovite suradnje s pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan granica Republike Hrvatske:
 
 • bosanskohercegovačkim Hrvatima
 • hrvatskom nacionalnom manjinom u 12 europskih država 
 • hrvatskim iseljeništvom

Strateški cilj Republike Hrvatske je očuvanje, jačanje i razvoj hrvatskog zajedništva te gospodarski i opći napredak, kako Hrvata u domovini, tako i Hrvata koji žive u drugim državama. Zato će se osobito raditi na zaštiti prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i jačanju hrvatskih zajednica, uvažavajući pri tome sve njihove posebnosti i različite potrebe.
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.
 
Djelokrug rada Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je definiran člankom 13. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i podrazumijeva:
 
 • koordinaciju i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
 • brigu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske
 • brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske
 • uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
 • jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske  strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 • suradnju s drugim nadležnim ministarstvima u obavljanju poslova koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj
 • predlaganje politike poticanja i pomoći povratka i useljavanja
 • provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika
 • pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima
 • pružanje gospodarske potpore povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo
 • pružanje gospodarske potpore i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi
 • provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe
 • vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske
 • planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske 
 • druge poslove propisane posebnim zakonom
  
Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske


USTROJ SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA

Unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske utvrđeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske NN 87/23, temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu te Sistematizacija radnih mjesta, a izrađen je i Grafički prikaz organizacijske strukture.
 

Organigram Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH

KABINET DRŽAVNOG TAJNIKA

U Kabinetu državnog tajnika obavljaju se stručni i administrativni poslovi za državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika, poslovi praćenja rada i komuniciranja s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima i nositeljima suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Kabinet koordinira izradu pravnih dokumenata za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske; koordinira provedbu programa i projekata u nadležnim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda; objedinjava podatke o stanju Hrvata u pojedinim državama i koordinira pripremu stajališta Republike Hrvatske u odnosu na položaj Hrvata izvan Republike Hrvatske; koordinira izradu analiza provedbe ciljeva zacrtanih u Strategiji i Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, priprema i koordinira nastupe državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika u medijima, u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, poslove odnosa s javnošću, te ceremonijalne aktivnosti od posebnog značenja za Središnji državni ured; obavlja i druge stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa rada i aktivnosti državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika, poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
 

SEKTOR ZA HRVATE U BOSNI I HERCEGOVINI

Sektor za Hrvate u Bosni i Hercegovini skrbi o zaštiti prava i promicanju interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, unaprjeđenju njihova položaja i kvalitete života, jačanju njihovih organizacija; razvija povezanost i odnose s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, naročito kroz aktivnosti usmjerene na: stvaranje uvjeta za održivi ostanak i opstanak, očuvanje i razvijanje kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini, poticanje i podupiranje programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini, poticanje gospodarske suradnje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini i koordinaciju poslova vezanih uz strateške projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za Hrvate u Bosni i Hercegovini ustrojavaju se:

 • Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini
 • Služba za projekte i programe Hrvata u Bosni i Hercegovini
   
SEKTOR ZA HRVATSKU NACIONALNU MANJINU

Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu brine o zaštiti prava i promicanju interesa hrvatske nacionalne manjine, a naročito o unaprjeđenju statusa i položaja hrvatske nacionalne manjine, jačanju hrvatskih manjinskih organizacija i poticanja pripadnika hrvatske nacionalne manjine u uključivanje u društveni život domicilne države; provodi aktivnosti kojima se potiče razvijanje povezanosti i odnosa s hrvatskom nacionalnom manjinom, a naročito: očuvanje i razvijanje kulturnog i nacionalnog identiteta hrvatske nacionalne manjine, poticanje učenja i podučavanja hrvatskog jezika, poticanje i podupiranje programa, projekata i potpora hrvatskoj nacionalnoj manjini, kao i poticanje gospodarske suradnje s hrvatskom nacionalnom manjinom; koordinira poslove vezane uz strateške projekte hrvatske nacionalne manjine te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za hrvatsku nacionalnu manjinu ustrojavaju se:

 • Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatske nacionalne manjine
 • Služba za projekte i programe hrvatske nacionalne manjine
SEKTOR ZA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO

Sektor za hrvatsko iseljeništvo provodi aktivnosti usmjerene zalaganju za interese hrvatskog iseljeništva, jačanju njihovih organizacija i poticanju njihovog uključivanja u društveni život; brine o razvijanju povezanosti i odnosa s hrvatskim iseljeništvom naročito kroz: očuvanje i razvijanje kulturnog i nacionalnog identiteta hrvatskog iseljeništva, poticanje učenja i podučavanja hrvatskog jezika, poticanje i podupiranje programa, projekata i potpora hrvatskog iseljeništva kao i poticanje gospodarske suradnje s hrvatskim iseljeništvom; koordinira poslove vezane uz strateške projekte hrvatskog iseljeništva te poticanje aktivnosti usmjerenih na privlačenje mladih naraštaja iz hrvatskog iseljeništva, dolazak i obrazovanje u Republici Hrvatskoj te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Sektoru za hrvatsko iseljeništvo ustrojavaju se:

 • Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatskog iseljeništva
 • Služba za projekte i programe hrvatskog iseljeništva
SEKTOR ZA INTEGRACIJU I STATUSNA PITANJA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Sektor za integraciju i statusna pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske obavlja stručne, analitičke, savjetodavne, upravne i administrativne poslove u cilju povratka i integracije hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku; koordinira radom međuresornog tijela i radne skupine za provedbu i praćenje integracije hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u hrvatsko društvo; daje mišljenja, prijedloge i sudjeluje u izradi zakonskih, podzakonskih propisa koji reguliraju boravak, primitak u hrvatsko državljanstvo, izdavanje javnih isprava, odgoj i obrazovanje, zapošljavanje, mirovinsko i zdravstveno osiguranje; izrađuje i provodi programe i aktivnosti za poticanje povratka i integracije hrvatskih iseljenika samostalno i u suradnji s drugim javnopravnim tijelima, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s odgovarajućim institucijama Europske unije kao i drugim međunarodnim tijelima i inicijativama, znanstvenim i stručnim ustanovama i organizacijama civilnog društva u području migracija i integracija; obavlja poslove iz svoga djelokruga vezano uz rad radnih skupina i povjerenstava od interesa za integraciju hrvatskog iseljeništva; putem instituta mentor/savjetnik obavlja poslove prijma, informiranja i upućivanja povratnika iz hrvatskog iseljeništva u cjelokupan državni sustav Republike Hrvatske; surađuje s tijelima javne vlasti putem kontakt točki za bržu integraciju povratnika; putem diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu prati stanje ugroženih hrvatskih zajednica i pojedinaca u zemljama u kojima žive i pruža potporu pri povratku/useljenju i integraciji u hrvatsko društvo; provodi upravni postupak za izdavanje potvrde u svrhu reguliranja boravka pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom; daje prijedloge i izrađuje informacije za digitalnu platformu i komunikacijske kanale od interesa za hrvatske iseljenike i povratnike; izrađuje potrebne analize i izvješća vezana za mjere aktivne politike integracije; organizira i priprema edukativne aktivnosti, stručne skupove i radionice, tematske konferencije, okrugle stolove s tematikom statusnih pitanja povratnika i integracije hrvatskog iseljeništva; surađuje s drugim tijelima javne vlasti, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim inicijativama i organizacijama, znanstvenim i stručnim ustanovama, organizacijama civilnog društva u području migracija i reintegracije/integracije; izrađuje prijedloge pravilnika, naputaka te sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada; prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za integraciju i statusna pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske ustrojavaju se:

 • Služba za integraciju povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva
 • Služba za statusna pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske
GLAVNO TAJNIŠTVO

Glavno tajništvo obavlja pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, financijsko-planske, računovodstvene, organizacijske te opće, pomoćne, tehničke i druge poslove koji se odnose na tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica za potrebe Središnjeg državnog ureda; koordinira izradu godišnjeg plana rada i prati njegovo izvršavanje; koordinira poslove na razvoju sustava unutarnjih kontrola; obavlja stručne poslove te sudjeluje u izradi akata strateškog planiranja vezanih uz djelokrug rada Središnjeg državnog ureda; izrađuje prijedlog financijskog plana za tekuću godinu te prati njegovo ostvarivanje i obavlja nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava; vodi knjigovodstvenu evidenciju i analitiku; izrađuje interne opće akte te donosi upravne akte iz svoga djelokruga; obavlja poslove u vezi radno-pravnog statusa službenika i namještenika, njihovog stručnog osposobljavanja i usavršavanja te napredovanja i nagrađivanja; obavlja poslove planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala; obavlja poslove planiranja i nabave robe, radova i usluga; poslove uredskog poslovanja; planira, priprema i koordinira izradu aplikativnih i drugih digitalnih rješenja za internu i eksternu upotrebu; skrbi o urednom i pravilnom održavanju i korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Središnjeg državnog ureda i okoliša, voznom parku, tehničkoj ispravnosti, načinu održavanja sredstava i opreme, sudjeluje u pomoćnim poslovima pripreme i organizacije događaja, manifestacija, konferencija i drugih pratećih aktivnosti te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:

 • Služba za proračun i financijsko upravljanje
 • Služba za pravne poslove, javnu nabavu, ljudske potencijale i uredsko poslovanje
 • Služba za digitalizaciju, informatičke i opće poslove
KONTAKTI

CENTRALA

Tel: +385 1 6444 680
e-mail: pisarnica@hrvatiizvanrh.hr


KABINET DRŽAVNOG TAJNIKA

Zvonko Milas, državni tajnik
Tel. +385 1 6444 666
E-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr 

Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika
Tel. +385 1 6444 666
E-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr

Ivka Perić, tajnica Kabineta državnog tajnika
Tel. +385 1 6444 666
E-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr 

Žana Ćorić
Savjetnica s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini
Tel. +385 1 6444 666
E-mail: zcoric@hrvatiizvanrh.hr
 
dr. sc. Milan Bošnjak
Savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu
Tel. +385 1 6444 666
E-mail: mbosnjak@hrvatiizvanrh.hr
 
Croatiana Gregurić
Savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva/dijaspore
Tel. +385 1 6444 666
E-mail: cgreguric@hrvatiizvanrh.hr

Glasnogovornik
Tel. +385 1 6444 672
E-mail: press@hrvatiizvanrh.hr

Marijana Lemo, administrativna tajnica državnog tajnika
Tel. +385 1 6444 666
E-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr 
 

GLAVNO TAJNIŠTVO

Kristina Dujaković, glavna tajnica
Tel. +385 1 6444 680
E-mail: kdujakovic@hrvatiizvanrh.hr
 
Služba za proračun i financijsko upravljanje
Anita Štefančić, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 689
E-mail: astefancic@hrvatiizvanrh.hr
 
Služba za pravne poslove, javnu nabavu, ljudske potencijale i uredsko poslovanje
Erna Ćumurija Domjančić, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 694
E-mail: ecumurija@hrvatiizvanrh.hr

Služba za digitalizaciju, informatičke i opće poslove
Alen Matanić, voditelj Službe
Tel. +385 1 6444 665
E-mail: amatanic@hrvatiizvanrh.hr


SEKTOR ZA HRVATE U BOSNI I HERCEGOVINI

Dražena Arar, načelnica Sektora
Tel. +385 1 6444 686
E-mail: darar@hrvatiizvanrh.hr
 
Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini
Ivan Zeba, voditelj Službe
Tel. +385 1 6444 671
E-mail: izeba@hravtiizvanrh.hr
 
Služba za projekte i programe Hrvata u Bosni i Hercegovini
Dina Rukavina Horvatić, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 677
E-mail: drhorvatic@hrvatiizvanrh.hr


SEKTOR ZA HRVATSKU NACIONALNU MANJINU

Dubravka Severinski, načelnica Sektora
Tel. +385 1 6444 685
E-mail: dseverinski@hrvatiizvanrh.hr
 
Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatske nacionalne manjine
Mirjana Vatavuk, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 674
E-mail: mvatavuk@hrvatiizvanrh.hr
 
Služba za projekte i programe hrvatske nacionalne manjine
Marija Mesnjak, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 653
E-mail: mmesnjak@hrvatiizvanrh.hr


SEKTOR ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO

Ana Marija Frković, načelnica Sektora
Tel. +385 1 6444 696
E-mail: amfrkovic@hrvatiizvanrh.hr
 
Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatskog iseljeništva
 
Služba za projekte i programe hrvatskog iseljeništva
Antonija Orešković Miković, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 692
E-mail: aomikovic@hrvatiizvanrh.hr