Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Slika /slike/PROPISI FOTO.jpg

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelom međusobnog poštovanja i suradnje. Sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona, pravo na pristup informacijama „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u svezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“
Ponovna uporaba, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona, „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske  ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za pristup informaciji podnosi se službenici za informiranje - Marija Pušić:

  • u pisanom obliku na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, Zagreb
  • elektroničkim putem na adresu: mpusic@hrvatiizvanrh.hr
  • telefaksom na broj: +385 1 6444 688
  • telefonom na broj: +385 1 6444 672
  • na zapisnik ponedjeljkom od 10,00 do 12,00 sati u prostorijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Pisani zahtjev za pristup informaciji sadrži:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva 
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka
​Marija Pušić
Pantovčak 258, Zagreb
Telefon: +385 1 6444 672
Fax: +385 1 6444 688
​email: mpusic@hrvatiizvanrh.hr

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)
Zakon o provedbi Opće uredbe

Povjerenik za etiku

Sukladno članku 15. stavak 1. Etičkog kodeksa državnih službenika (NN, br. 40/11 i 13/12), državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske imenovao je povjerenika za etiku.

Kontakt podaci povjerenika za etiku u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

Alen Matanić
Pantovčak 258, Zagreb
Telefon: +385 1 6444 665
E-pošta: amatanic@hrvatiizvanrh.hr

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o državnim službenicima (NN 37/2013, NN 38/2013, NN 1/2015, NN 61/2017)

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije