Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Slika /slike/Zgrada-Vlade.jpg
Osnivanje Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske utvrđeno je odredbama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. 

Vlada Republike Hrvatske osniva Savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet) kao  savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta su predstavnici Hrvata izvan Republike Hrvatske i članovi po položaju. 

Savjet se sastaje najmanje jednom godišnje u Republici Hrvatskoj i redovito raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta iz reda pripadnika Hrvata izvan Republike Hrvatske su predstavnici udruga, organizacija i institucija Hrvata izvan Republike Hrvatske, osobe uvažene u sredini u kojoj žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa s hrvatskom domovinom.

Zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske svoje predstavnike u Savjet predlažu iz redova najznačajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, na mandat od četiri godine (primjer: iz Hrvatskog svjetskog kongresa i drugih).

Zastupljenost predstavnika Hrvata izvan Republike Hrvatske u Savjetu određuje se sukladno brojnosti i značaju Hrvata u dotičnoj državi, aktivnosti i povezanosti zajednice s Republikom Hrvatskom, kao i radu na afirmaciji ugleda i interesa Republike Hrvatske, kako slijedi:
 
  • devet članova predstavnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine od kojih jedan predstavnik Katoličke crkve iz Bosne i Hercegovine  
  • sedamnaest članova predstavnika hrvatske manjine 
  • dvadeset i devet članova predstavnika hrvatskog iseljeništva/dijaspore.

Članove Savjeta, predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze.

Članovi Savjeta po položaju su predstavnici državnih tijela i institucija, Katoličke crkve i organizacija civilnoga društva.

Članovi Savjeta po položaju su državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i njegov zamjenik, državni tajnici u ministarstvima nadležnima za vanjske poslove, unutarnje poslove, znanost, obrazovanje, šport, kulturu, gospodarstvo, poduzetništvo, rad i mirovinski sustav, zdravstvo i socijalnu skrb, turizam, regionalni razvoj i financije, zastupnici u Hrvatskom saboru koji predstavljaju Hrvate izvan Republike Hrvatske, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, predstavnici sveučilišne zajednice, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, predstavnik Hrvatske radiotelevizije, predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predstavnik Katoličke crkve (ravnatelj inozemne pastve), predstavnik Nacionalne sveučilišne knjižnice, predstavnik znanstvenih institucija koje se bave pitanjima Hrvata izvan Republike Hrvatske, predstavnici Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca, predstavnik nevladinih udruga koje u svom djelovanju promiču razvijanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (primjer: udruga »Prsten« i druge).


 

Dokumenti