Hrvatsko državljanstvo

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti stranci (osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo) te prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo, ako ispunjavaju pretpostavke propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske.

Postupak stjecanja hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu, a rješenje donosi ministar.

Hrvatskim državljaninom postaje se danom uručenja pozitivnog rješenja. Nakon uručenja pozitivnog rješenja stranka se upisuje u knjigu državljana u nadležnom matičnom uredu.

Domovnica se izdaje u nadležnom matičnom uredu.

Uz zahtjev se prilaže: 
 
 • Molba 
 • Upitnik 
 • Životopis 
 • Izvadak iz matice rođenih 
 • Uvjerenje o državljanstvu 
 • Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci 
 • Važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika 
 • Administrativna pristojba u iznosu od 20,00 kn 
 • Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih, uvjerenje o državljanstvu i suglasnost djeteta starijeg od 14 godina 

Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave kao što su primjerice: 

 • za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj – isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava s unesenim podacima o boravku)
 • za stjecanje po osnovi rođenja u Republici Hrvatskoj – isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava s unesenim podacima o boravku)
 • za stjecanje po osnovi braka sa hrvatskim državljaninom – isprava kojom se dokazuje status stalnog boravka, vjenčani list koji nije stariji od šest mjeseci, domovnica bračnog druga
 • pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju osobno nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu - ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja. U zahtjevima za stjecanje hrvatskog državljanstva podnesenim do 1. siječnja 2012. godine, tj. do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 130/11), pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
 • iseljenici – isprave kojima dokazuju iseljenje s područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji (djeca, unuci, praunuci)
 • stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku – mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo
 • osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva – dokaz o stjecanju stranog državljanstva i prestanku hrvatskog državljanstva 

U slučaju pozitivnog rješenja, naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 1.500,00 kuna u zemlji, a u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, sukladno konzularnim pristojbama.

Ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, u pozivu naznačeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u pošti/FINA-i/banci, putem opće uplatnice s naznakom:

 • Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske 
 • Broj računa: 1001005-1863000160; Poziv na broj: 5002-713 
 • Uplatnicu sa svim podacima ispunit će službena osoba koja uručuje rješenja


Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo.

Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.

Uz zahtjev se prilaže:

 • Molba 
 • Upitnik 
 • Izvadak iz matice rođenih 
 • Važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika 
 • Uvjerenje da osoba nije upisana u knjige državljana u matičnom uredu kod kojeg je trebala biti upisana u vrijeme rođenja po propisima koji su tada vrijedili 
 • Uvjerenje ili domovnica jednog ili oba roditelja o činjenici upisa u knjigu državljana

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo, ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva, a hrvatsko državljanstvo može im prestati uz ispunjenje Zakonom propisanih pretpostavki.

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev se može podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnom uredu Republike Hrvatske.

 Uz zahtjev se prilaže:

 • Molba 
 • Upitnik 
 • Životopis 
 • Izvadak iz matice rođenih 
 • Uvjerenje o državljanstvu (domovnica) 
 • Važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika 
 • Administrativna pristojba u iznosu od 20,00 kn
 
Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih, uvjerenje o državljanstvu (domovnica) i suglasnost djeteta starijeg od 14 godina prilaže se dokaz stranog državljanstva ili zajamčenje inozemnog tijela o primitku u državljanstvo s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača

Odricanje od hrvatskog državljanstva
 • umjesto molbe, daje se izjava o odricanju
 • dokaz stranog državljanstva
 • dokaz prebivališta u inozemstvu

U slučaju pozitivnog rješenja, naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 3.600,00 kuna u zemlji, a u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, sukladno konzularnim pristojbama.

Ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, u pozivu naznačeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u pošti/FINA-i/banci, putem opće uplatnice s naznakom:

 • Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske 
 • Broj računa: 1001005-1863000160; Poziv na broj: 5002-713 
 • Uplatnica sa svim podacima ispunit će službena osoba koja uručuje rješenja

Postupci utvrđivanja hrvatskog državljanstva provode se za osobe koje su svojstvo hrvatskog državljanina stekle po propisima važećim do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu (8. listopada 1991. godine), a greškom nisu upisane u knjigu državljana.

Kontakt

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Tel:   +385 1 6122 111

Adresa: Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb

Poveznica: Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/1991, 70/1991, 28/1992, 113/1993, 4/1994, 130/2011 i 110/2015)