Preseljenje predmeta kućanstva u Republiku Hrvatsku

Kretanje roba između drugih zemalja članica EU i Republike Hrvatske smatra se prometom unutar EU, što znači da se taj promet odvija bez primjene carinskih postupaka i mjera carinskog nadzora, odnosno da se ne provode nikakve carinske procedure nad domaćom robom koja se upućuje ili dolazi po bilo kojoj osnovi iz država članica. Ovo vrijedi i za robe koje domaće osobe unose u Republiku Hrvatsku kad se vraćaju/useljavaju iz ostalih 27 zemalja članica.

Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u zemljama članicama EU, od dana pristupanja RH u EU, ne izdaju nikakve potvrde u svezi s preseljenjem hrvatskih državljana, jer se preseljenje predmeta više ne smatra uvozom (radi se o tzv. robi Unije).

Ako se doseljavate iz zemalja izvan EU, odnosno iz tzv. trećih zemalja, onda se izdaju potvrde diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u tim zemljama.

Fizičke osobe koje se preseljavaju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, također su oslobođene od plaćanja carine pri preseljenju predmeta njihovog kućanstva, a za oslobađanje od plaćanja carine trebaju se ispuniti ova dva uvjeta:

  • da ste prethodno boravili u drugoj zemlji najmanje dvanaest mjeseci (ili u kontinuiranom razdoblju kraćem od 12 mjeseci, ali pod uvjetom da je namjera osobe očigledno bila da boravi izvan carinskoga područja Europske unije tijekom kontinuiranoga razdoblja od najmanje 12 mjeseci što se dokazuje dostavom odgovarajućih isprava nadležnom carinskom uredu)
  • da uvozite isključivo rabljene predmete kućanstva koje ste koristili najmanje šest mjeseci prije preseljenja.
  • Korisnici i rokovi
  • Korisnici oslobođenja mogu biti:
  • hrvatski državljani koji su boravili ili radili u trećim zemljama
  • strani državljani koji su dobili odobrenje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj od strane nadležnog tijela državne uprave tj. Ministarstva unutarnjih poslova (npr. zbog rada, školovanja, zasnivanja obitelji...)

Pravo na korištenje oslobođenja ostvarujete po doseljenju u Republiku Hrvatsku, a uvoz možete obavljati tijekom 12 mjeseci od datuma doseljenja (odjednom ili u više navrata). Rok se može i produžiti iz opravdanih razloga (npr. zbog političkih prilika u zemlji iz koje dolazite, prirodnih ili drugih katastrofa i slično).

Oslobođenje od plaćanja carine možete koristiti i više puta, ako se iz nekih razloga ponovno vratite u inozemstvo, budući da zakonskim odredbama nije propisana jednokratnost predmetnoga oslobođenja.

Ponovno korištenje oslobođenja moguće je ako su ispunjeni svi propisani uvjeti.

Zahtjev za oslobođenje od plaćanja carine

Zahtjev za oslobođenje od plaćanja carine podnosite carinskom uredu nadležnom prema mjestu stanovanja u Republici Hrvatskoj, u pisanom obliku.
Uz zahtjev prilažete:

  • ispravu kojom se dokazuje prethodni boravak u inozemstvu, tj. trećim zemljama (za hrvatske državljane to je u pravilu potvrda koju izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u zemlji prethodnog boravka ili alternativni dokazi kao što su prijave i odjave boravišta, potvrde inozemnog poslodavca, potvrda mirovinskog ili drugog osiguranja o uplatama osiguranja; potvrde poreznih tijela o obračunu poreznih davanja, ugovor o zaposlenju u trećoj zemlji ili sl)
  • dokaz o prijavi prebivališta/boravišta u Republici Hrvatskoj (npr. osobna iskaznica)
  • izjavu o datumu preseljenja (doseljenja)
  • popis rabljenih predmeta kućanstva koji se uvoze (u dva primjerka).

Vrste predmeta kućanstva

Uvoz predmeta kućanstva nije ograničen vrstom, količinom ili vrijednošću, ali su morali biti korišteni najmanje šest mjeseci u inozemnom kućanstvu. Kao dokaz posjedovanja i korištenja predmeta kućanstva korisnik oslobođenja prilaže račune ili druge vjerodostojne isprave. Kao dokaz korištenja motornih vozila u odnosnoj trećoj zemlji se prilažu isprave o registraciji.

Pod predmetima kućanstva smatraju se: namještaj, kućanski aparati, razni električni uređaji, hobi alati, manje poljoprivredne alatke i uređaji (razne pile, freze, kosilice), zatim osobni automobili, prikolice, kamp kućice, plovila, kućni ljubimci, životinje za jahanje, ali i razumne količine potrošne robe kupljene za stvaranje kućnih zaliha (npr. jednomjesečne zalihe živežnih namirnica).

Predmeti moraju biti za kućnu uporabu ili za slobodno vrijeme, i ne smiju služiti za obavljanje neke profesionalne djelatnosti.
Uvoz predmeta kućanstva prije fizičkog doseljenja osobe
Oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) mogu ostvariti i one fizičke osobe koje se tek namjeravaju preseliti u Republiku Hrvatsku, ali to moraju i učiniti u roku od šest mjeseci od dana uvoznog carinjenja predmeta kućanstva.

Tada niste obvezni dati izjavu o datumu preseljenja, već samo izjavu da se namjeravate preseliti za šest mjeseci.

Kao jamstvo za namirenje eventualnog carinskog duga podnosi se jamstvo-garancija ovlaštenog otpremnika, ili polaže depozit u gotovu novcu (u visini carine ili PDV-a koji bi inače bili obračunati).
Zabrana otuđenja
Uvezeni predmeti kućanstva oslobođeni od plaćanja carine, pod carinskim su nadzorom, te se ne smiju prodavati ili otuđivati po nekom drugom osnovu (npr. davati drugome na upotrebu, založiti, iznajmiti, rabiti u druge svrhe), u roku od dvanaest mjeseci, bez prethodne obavijesti nadležnom carinskom uredu, i plaćanja carine i PDV-a.

Za sve daljnje informacije vezano uz korištenje carinskih povlastica pri uvozu predmeta kućanstva nadležno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Carinska uprava:

Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Carinska uprava

Središnji ured
Alexandera von Humboldta 4a
10 000 Zagreb
 
Tel:    +38516211-300, 0800-1222

Web:  https://carina.gov.hr/

Link:  Zakon o provedbi carinskog nadzora zakonodavstva Europske unije (NN 40/2016)

Link:  Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine