Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Osnivanje Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske utvrđeno je odredbama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. 

Vlada Republike Hrvatske osniva Savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savjet) kao  savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta su predstavnici Hrvata izvan Republike Hrvatske i članovi po položaju. 

Savjet se sastaje najmanje jednom godišnje u Republici Hrvatskoj i redovito raspravlja o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i drugim pitanjima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta iz reda pripadnika Hrvata izvan Republike Hrvatske su predstavnici udruga, organizacija i institucija Hrvata izvan Republike Hrvatske, osobe uvažene u sredini u kojoj žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa s hrvatskom domovinom.

Zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske svoje predstavnike u Savjet predlažu iz redova najznačajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, na mandat od četiri godine (primjer: iz Hrvatskog svjetskog kongresa i drugih).

Zastupljenost predstavnika Hrvata izvan Republike Hrvatske u Savjetu određuje se sukladno brojnosti i značaju Hrvata u dotičnoj državi, aktivnosti i povezanosti zajednice s Republikom Hrvatskom, kao i radu na afirmaciji ugleda i interesa Republike Hrvatske, kako slijedi:
 
  • devet članova predstavnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine od kojih jedan predstavnik Katoličke crkve iz Bosne i Hercegovine  
  • sedamnaest članova predstavnika hrvatske manjine 
  • dvadeset i devet članova predstavnika hrvatskog iseljeništva/dijaspore.

Članove Savjeta, predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze.

Članovi Savjeta po položaju su predstavnici državnih tijela i institucija, Katoličke crkve i organizacija civilnoga društva.

Članovi Savjeta po položaju su državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i njegov zamjenik, državni tajnici u ministarstvima nadležnima za vanjske poslove, unutarnje poslove, znanost, obrazovanje, šport, kulturu, gospodarstvo, poduzetništvo, rad i mirovinski sustav, zdravstvo i socijalnu skrb, turizam, regionalni razvoj i financije, zastupnici u Hrvatskom saboru koji predstavljaju Hrvate izvan Republike Hrvatske, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, predstavnici sveučilišne zajednice, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, predstavnik Hrvatske radiotelevizije, predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predstavnik Katoličke crkve (ravnatelj inozemne pastve), predstavnik Nacionalne sveučilišne knjižnice, predstavnik znanstvenih institucija koje se bave pitanjima Hrvata izvan Republike Hrvatske, predstavnici Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca, predstavnik nevladinih udruga koje u svom djelovanju promiču razvijanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (primjer: udruga »Prsten« i druge).

Udruge građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice, te nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice.

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. 

Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske najkasnije tri dana prije sjednice Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske savjetnici s posebnim položajem za pitanje hrvatskog iseljeništva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske na broj 01/6444 675 ili e-mail coreskovic@hrvatiizvanrh.hr koja o tome obavještava predsjednika Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Broj osoba koje mogu pratiti rad Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske ovisi od prostornih mogućnosti dvorane u kojoj će se održavati sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvatske, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.