Registracija vozila

Prva registracija

Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta, odnosno sjedištu vlasnika vozila.

Postupak:

1. Vlasnik uvezenog vozila (novog ili rabljenog) obraća se stanici za tehnički pregled vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila 
 • jedinstvene carinske deklaracije 
 • potvrde ili druge javne isprave koja sadrži podatak o OIB-u

Napomena: Prometne dozvole i knjižice vozila s upisanim podatkom o OIB-u izdaju se od 1.11.2010. godine, a prometne dozvole i knjižice vozila izdane prije 1.11.2010. godine usklađivat će se, odnosno mijenjati kod prvog tehničkog pregleda nakon popunjenosti prometne dozvole.

2. Stanica za tehnički pregled vozila nakon obavljenog tehničkog pregleda popunjava prometnu dozvolu, knjižicu vozila (neovjerene) i registracijski list

3. Vlasnik vozila se zatim obraća nadležnoj policijskoj upravi/postaji za registraciju vozila uz prilaganje:

 • dokaza o vlasništvu vozila 
 • jedinstvene carinske deklaracije 
 • dokaza o plaćenim propisanim davanjima (obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš) 
 • registracijskog lista 
 • prometne dozvole i knjižice vozila 
 • osobne iskaznice

4. Policijska uprava/postaja ovjerava prometnu dozvolu i knjižicu vozila nakončega stanica za tehnički pregled vozila izdaje registarske pločice

Troškovi:

obvezno osiguranje, godišnja naknada za ceste, posebna naknada za okoliš(ovisno o vrsti vozila)

 • 35,00 kuna u državnim biljezima 
 • 35,00 kuna za obrazac knjižice vozila putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji općom uplatnicom ili putem internet bankarstvom na račun državnog proračuna broj 1001005-1863000160, model 65 poziv na broj 7005-477-OIB
 • 35,00 kuna za obrazac prometne dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji općom uplatnicom ili putem internet bankarstvom na račun državnog proračuna broj 1001005-1863000160, model 65 poziv na broj 7005-477-OIB 

registarske pločice (76,00 kuna za osobna vozila, 42,00 kune za moped, 54,00 kune za motocikle i priključna vozila) putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji općom uplatnicom ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna broj 1001005-1863000160, model 65 poziv na broj 7005-450-OIB 

Prvu registraciju vozila može obaviti i opunomoćenik vlasnika vozila.


Produženje registracije

Obavlja se u stanici za tehnički pregled, pri čemu je potrebno predočiti:

 • knjižicu vozila, odnosno potvrdu banke o deponiranju knjižice vozila u banci, ako je vozilo kupljeno na kredit 
 • prometnu dozvolu 
 • potvrdu ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u 
 • osobnu iskaznicu

Troškovi: 

 • naknada za tehnički pregled vozila (ovisno o vrsti vozila) 
 • obvezno osiguranje (ovisno o vrsti vozila) 
 • godišnja naknada za ceste (ovisno o vrsti vozila) 
 • posebna naknada za okoliš (ovisno o vrsti vozila) 
 • naknada za naljepnicu - znak tehničke ispravnosti vozila 
 • naknade za usluge STP-a 
 • 30,00 kuna u državnim biljezima

Napomena: Produženje registracije vozila može, osim vlasnika vozila, obaviti i druga osoba uz predočenje osobne iskaznice vlasnika vozila i svoje osobne iskaznice.

Ako je vozilo u vlasništvu pravne osobe, produženje registracije može izvršiti bilo koja fizička osoba uz predočenje svoje osobne iskaznice.

Produženje registracije, osim u stanici za tehnički pregled, može se obaviti i u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, uz prilaganje dokaza o obavljenom tehničkom pregledu vozila i dokaza o plaćenim propisanim obvezama.


Odjava vozila

Odjava vozila obavlja se u policijskoj upravi/postaji u kojoj je vozilo registrirano, odnosno u policijskoj upravi/postaji prema mjestu prebivališta ili sjedišta kupca, pri čemu je potrebno predočiti:

 • knjižicu vozila 
 • prometnu dozvolu 
 • registarske pločice 
 • 20,00 kuna u državnim biljezima 
 • osobnu iskaznicu 

Prilikom odjave otpadnog vozila vrste M1 (osobna vozila), N1 (teretna vozila) i L5 (motocikli) potrebno je priložiti Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila koju izdaje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukoliko se odjavljuje vozilo vrste M1, N1 i L5 koje nije otpadno, prilaže se Izjava o mjestu čuvanja vozila. Izjava o mjestu čuvanja vozila dostupna je u elektronskom obliku te se može otisnuti na pisaču. Vozilo može odjaviti vlasnik vozila ili njegov opunomoćenik.

U slučaju odjave vozila zbog promjene vlasnika, prilaže se i dokaz o izvršenoj promjeni.

Nakon odjave vozila registarske pločice se poništavaju. Iznimno, na zahtjev vlasnika registarskih pločica, policijska uprava, odnosno postaja, čuva pločice do 90 dana od dana odjave vozila.


Promjena vlasnika

Vozilo registrira policijska uprava/postaja prema mjestu prebivališta (fizička osoba), odnosno sjedištu (pravna osoba) novog vlasnika.

Prilaže se: 

 • dokaz o vlasništvu (račun, kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju…) 
 • knjižica vozila i prometna dozvola, 
 • polica obveznog osiguranja (na uvid), 
 • registracijski list 
 • original Potvrde o plaćanju godišnje naknade za ceste ili Potvrda Županijske uprave za ceste o statusu uplaćene godišnje naknade za ceste 
 • osobna iskaznica


Troškovi: 

 • 35,00 kuna za obrazac prometne dozvole putemu platnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji općom uplatnicom ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna broj: 1001005-1863000160, model 65 poziv na broj 7005-477-OIB 
 • 35,00 kuna u državnim biljezima 
 • 35,00 kuna za obrazac knjižice vozila (u slučaju popunjenosti ili oštećenosti knjižice vozila) putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji općom uplatnicom ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna broj 1001005-1863000160, model 65 poziv na broj 7005-477-OIB 

Ustupanje registarskih oznaka

U slučaju promjene vlasništva vozila na istom registarskom području, bivši vlasnik, ukoliko to želi, može novom vlasniku ustupiti s vozilom i registarske pločice, s tim da to navede u kupoprodajnom ugovoru ili da o tome u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji u kojoj odjavljuje vozilo, dade pisanu izjavu.

Pokusne pločice

Prilaže se:

 • zahtjev, 
 • knjižica vozila, 
 • 30,00 kuna u državnim biljezima, 
 • dokaz o uplati: - za duguljaste - 45,00 kuna; za četvrtaste - 30,00 kuna, putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi, odnosno postaji općom uplatnicom ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna broj 1001005-1863000160, model 65 poziv na broj 7005-450-OIB 
 • osobna iskaznica 

Ovo vrijedi za odjavljena i osigurana vozila, dok je za uvezena vozila potrebno priložiti i carinsku deklaraciju, dokaz o plaćenom osiguranju i dokaz o vlasništvu vozila.